INTEGRITETSPOLICY MUTUAL BENEFITS GROUP

(English version below)

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter.
Mutual Benefits Group AB (bestående av Mutual Benefits Engineering AB 556956-9196; International Engineering Supply 559064-5064; Mutual Benefits Life Science 556734-7322; Mutual Benefits Holding 556734-7355), Första Långgatan 21 (Box 7101), 402 32 GÖTEBORG, (nedan kallad företaget) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för företagets verksamhet. Företaget har som ändamål att bedriva teknisk konsultverksamhet och produktutveckling för kompletta lösningar inom Cleantech, i enlighet med företagets affärsidé och mission.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att företaget ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Företaget behandlar personuppgifter för att administrera löpande konsultförfrågningar från våra kunder, kommunicera med anställda, MBG-alumner, intervjukandidater, potentiella kunder, leverantörer och samarbetspartners (information om uppdrag, kallelse till intervjuer m.m.) samt hantera ekonomiska transaktioner (fakturering, löneutbetalning, skatt m.m.).

Utöver behandlingen av personuppgifter vid matchningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje matchad uppdragsförfrågan från kund, och i vissa fall förmedlad via aktuell samarbetspartners system. Personuppgifterna behandlas vid presentation till uppdragsgivare, under pågående uppdrag och efter uppdraget är slutfört, under utvecklingssamtal och lönesamtal. Företaget behandlar även personuppgifter för att ansöka om utökning av avtalsomfattning hos våra kunder (Ramavtal, exklusivitetsavtal m.m).

Företaget är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering under ansökningsprocessen till företaget (såsom e-post, fotografi, CV)
 • Företagsadministration
 • Deltagande i företagets näringsverksamhet
 • Försäkringshantering
 • Ansökan om utökande av kundvolym
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Utbildningar arrangerade eller inhyrda av företaget
 • Kontakt med anställd, intervjukandidat, samarbetspartner
 • Besök på företagets hemsida
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier
 • Under ansökningsprocessen till företagets annonser (som visats via hemsida, arbetsförmedlingen, mässor, rekryteringssighter m.m)
 • Ordningsstörningar och otillåten påverkan (om tillämpligt)

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Om företaget erhåller e-post där tredje person nämns, kommer vi att informera den tredje personen att vi behandlar personuppgifter om honom/henne, undantaget om vi utifrån det enskilda fallet gör en sammanvägd bedömning att den enskilda insatsen att få tag i personen och ge information inte står i proportion till vikten att personen informeras.

När företaget vid tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje hand kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls som kandidat till matchande uppdrag hos kund.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Företaget har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom företagets verksamhet.

Ändamål med behandling; Laglig grund

Hantering av anställning i företaget; Avtal

Företagsadministration; Avtal

Deltagande i företagets verksamhet; Avtal

Försäkringshantering; Avtal

Deltagande i företagets näringsverksamhet; Avtal

Ansökan om utökat samarbetsavtal med kunder och leverantörer; Rättslig förpliktelse i företagets affärsverksamhet

Sammanställning av statistik och uppföljning för utvecklings- och lönesamtal;  Gemensamt intresse

Utbildningar arrangerade av företaget; Gemensamt intresse vid överenskommen utbildning, annars samtycke.

Kontakt med företaget; Intresseavvägning

Besök på vår hemsida; Intresseavvägning

Publicering av material på hemsida och sociala medier; Intresseavvägning och ibland samtycke

Ordningsstörningar och otillåten påverkan; Rättslig förpliktelse

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Du godkänner att företaget, sparar och vid behov lämnar ut foto och personuppgifter i samband med dennes förhållande till företaget samt lagrar personuppgifter enligt GDPR.

Gallring av personuppgifter sker enligt gallringsplan i både digital och pappersbunden informationshantering. Under denna tid kan du när som helst skriftligen begära att dina uppgifter tas bort.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i företaget har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende företagets behandling av dina personuppgifter. Företaget ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får företaget ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att få dina uppgifter raderade:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Om personuppgifterna har samlats in i samband med att du skapat en profil i ett socialt nätverk utan ditt samtycke.

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring. Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen genom gdpr@mutualbenefits.se för att utöva dina rättigheter.

Mer information om hur företaget arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i företagets Jämställdhetsplan, för att tillvarata enskildas rättigheter.

Om du vill veta mer

Har du frågor om företagets personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen på gdpr@mutualbenefits.se.

English version:

Parties and Responsibilities for the processing of your personal data.
Mutual Benefits Group AB (consisting of Mutual Benefits Engineering AB 556956-9196; International Engineering Supply 559064-5064; Mutual Benefits Life Science 556734-7322; Mutual Benefits Holding 556734-7355), Första Långgatan 21 (Box 7101), 402 32 GÖTEBORG, (hereafter referred to as the company) is the personally responsible person for the processing of personal data that takes place in the course of the business. The company has the purpose of conducting technical consultancy and product development for Cleantech Complete Solutions in accordance with the company’s business concept and mission.

Why do we process your personal information?

In order for the company to conduct its business, personal data is processed for various purposes related to the business. The company processes personal information to manage ongoing consultancy requests from our customers, communicate with employees, MBG alumni, interview candidates, potential customers, suppliers and partners (information about assignments, call for interviews, etc.) and manage financial transactions (billing, payroll, tax, etc.) .

In addition to processing personal data during the matching process, personal data is processed at each matched customer request, and in some cases communicated through the relevant partner’s system. Personal data is processed on presentation to the client, during ongoing assignments and after completion of the assignment, during development talks and salary talks. The company also processes personal data to apply for extension of the contractual scope of our customers (Framework Agreement, Exclusivity Agreement, etc.).

The company is personally responsible for processing the personal data that occurs at:

 • Handling during the application process to the company (such as e-mail, photography, CV)
 • Business administration
 • Participation in the company’s business activities
 • Insurance Management
 • Application for customer volume expansion
 • Summary of statistics and follow-up
 • Training arranged or hired by the company
 • Contact with employee, interview candidate, partner
 • Visit the company’s website
 • Publication of material on website and social media
 • During the application process for the company’s ads (as shown via website, employment services, fairs, recruitment sessions etc.)
 • System disturbance and unauthorized influence (if applicable)

Who do we share personal data with?

The data will not be subject to automated decision making.

If the company receives an email mentioning a third person, we will inform the third person that we process personal data about him / her, except if we based on the individual case a balanced assessment that the individual effort to get hold of the person and provide information is not proportional to the importance of informing the person.

When the company has to share your personal information with third hand, you will be informed in particular about this. For example, it may be relevant when / if you are registered as a candidate for matching assignments at the customer.

What legal basis do we have for personal data processing?

The company has hereunder compiled the legal basis for processing personal data that occurs within the company’s business.

Purpose of treatment; Legal basis

Managing employment in the company; Agreement

Business administration; Agreement

Participation in the company’s business; Agreement

Policy Management; Agreement

Participation in the company’s business activities; Agreement

Application for enhanced cooperation agreement with customers and suppliers; Legal obligation in the company’s business

Compilation of statistics and follow-up for development and salary calls; Mutual interest

Training organized by the company; Joint interest in agreed education, otherwise consent.

Contact with the company; Balancing of interests

Visit our website; Balancing of interests

Publication of material on website and social media; Balancing of interests and sometimes consent

System malfunction and unauthorized influence; Legal commitment

How long do we save your personal information?

You acknowledge that the company saves and, if necessary, discloses photo and personal data in connection with its relationship with the company and stores personal data according to GDPR.

Disposal of personal data is done according to the thinning plan in both digital and paper-based information management. During this time, you may at any time request that your information shall be removed.

What rights do you have?

You as registered contact in the company have several rights that you should know.

You are entitled to receive a registry extract regarding the company’s processing of your personal data. At the request of registry extract, the company shall provide you with a copy of the personal data being processed. For any additional copies that you request, the company may charge a reasonable fee based on administrative costs.

You are entitled to have your personal information corrected if they are incorrect, incomplete or misleading and may limit the processing of personal data until they are changed.

You may, under certain circumstances, have the right to have your data deleted:

 • If the data is no longer needed for the purposes for which they were collected
 • If the treatment is based on the individual’s consent and you revoke the consent
 • If the treatment is for direct marketing and you oppose the processing of the data
 • If you oppose personal data processing that occurs in the exercise of authority or after a balance of interests and there are no legitimate reasons that weigh heavier than your interests
 • If personal data has been processed illegally
 • If deletion is required to fulfill a legal obligation
 • If your personal data has been collected when you created a profile in a social network without your consent.

You also have the right to withdraw a consent, automatically oppose your decision-making, profiling and objection to direct marketing. You may at any time exercise your rights by requesting access to, and correction or deletion of, personal data, request treatment limitation or objection to treatment. Contact the board through gdpr@mutualbenefits.se to exercise your rights.

More information about how the company works to safeguard your rights can be found in the Company’s Equality Plan, to protect individuals’ rights.

If you want to know more

If you have questions about the company’s personal data processing or want to exercise your rights, please contact the board at gdpr@mutualbenefits.se.